Koordynator Merytoryczny Projektu

Profesor Andrzej Górski jest specjalistą chorób wewnętrznych z nadspecjalizacją z immunologii klinicznej, prowadzi działalność naukową w dziedzinie immunologii, transplantologii, badań nad fagami i bioetyki. Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii AM w Warszawie od 1984 r., przewodniczący Komitetu Immunologii PAN w latach 1990-1995, rektor Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1996-99, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w latach 1999-2006. Doktor honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest autorem bądź współautorem ok. 300 publikacji a także redaktorem naczelnym „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”. Prof. A. Górski jest przewodniczącym Odwoławczej Komisji Bioetycznej Ministerstwa Zdrowia, członkiem Zespołu ds. Etyki w Nauce MNiSzW oraz Komitetu Etyki przy Prezydium PAN. Jest reprezentantem Polski w Forum of National Ethics Committees przy Komisji Europejskiej. Profesor otrzymał liczne nagrody za działalność naukową i organizacyjną, m.in. Nagrodę im. J. Śniadeckiego, Sekretarza Naukowego PAN, Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz otrzymał nominację na członka Grand Jury The Descartes Prize for Research.